Izmaiņas reģistrētas LR Uzņēmumu reģistrā

2014. gada 08. decembrī.

Lēmums Nr.6-24/165624/1

 

 

BIEDRĪBAS “SPORTA KLUBS BOULE”

 

STATŪTI

 

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

 

1.1. Biedrības nosaukums ir “Biedrība sporta klubs Boule" (turpmāk tekstā - Biedrība).

 

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

 

2.1. Biedrības mērķi ir apvienot tās fiziskās un juridiskās personas, kuras vēlas aktīvi atpūsties, trenēties un piedalīties sacensībās, veicināt sadarbību, rosināt un atbalstīt sportiskās aktivitātes, kas nav pretrunā ar statūtiem un LR likumdošanu.

 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

 

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

 

4.1. Biedrība var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziskā un juridiskā persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

 

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja iesniegums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk ka divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja iesniegumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja iesniegumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās .

 

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

 

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

 

4.5.1. biedrs vairāk nekā gadu nav nomaksājis biedra naudu;

 

4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

 

4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

 

4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

 

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. lzslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā, lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

 

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

 

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē statūtos noteiktā kārtībā,

 

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

 

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,

 

5.1.4. Biedrības Biedri var piedalīties Biedrības kopsapulcē un balsot gan paši, gan ar savu pārstāvju starpniecību, iesniedzot rakstveida pilnvaru, kas pievienojama kopsapulces protokolam,

 

5.1.5. piedalīties Biedrības izpildinstitūciju darbā, vēlēt un tikt ievēlētam Biedrības izpiIdinstitūcijās,

 

5.1.6. pieprasīt un saņemt informāciju par Biedrības finanšu Iīdzekļu izlietojumu,

 

5.1.7. biedram ir tiesības prasīt jautājumu un problēmu izskatīšanu biedru sapulcē,

 

5.1.8. izstaties no Biedrības, iesniedzot rakstisku iesniegumu Valdei, ko izskata Valdes sēdē.

 

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

 

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,

 

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

 

5.2.3. ar savu aktīvu darbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,

 

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana..

 

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

 

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

 

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

 

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

 

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

 

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

 

7.3. Kārtējā biedru sapulce jāsasauc vienu reizi gadā - ne vēlāk kā Iīdz 31. martam.

 

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk ka viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

 

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk ka divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

 

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

 

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

 

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

8.nodaļa. lzpildinstitūcija.

 

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.

 

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

 

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīva biedru sapulces kompetence.

 

8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

 

9.nodaļa. Revidents.

 

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu. ·

 

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

 

9.3. Revidents:

 

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu revīziju;

 

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

 

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

 

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskas darbības uzlabošanu;

 

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk ka reizi gadā.

 

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

10.nodaļa. Biedru nauda.

 

10.1 Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā 10 (desmit) eiro apmērā.

 

 

                   

 

 

 Biedrības “Biedrība sporta klubs Boule” valdes loceklis                         Gundars Lasmanis

 

Izmaiņas biedrības “Biedrības sporta klubs Boule” statūtos apstiprinātas atkārtotā biedru sapulcē 2014. gada 02. septembrī.