Kroketa sekcijas nolikums

Biedrības „Sporta klubs “Boule”"  Kroketa sekcijas

NOLIKUMS

 

Saskaņā ar biedrības „Sporta klubs “Boule”", turpmāk tekstā - Biedrība, statūtiem apstiprināts 2014.gada 02.septembrī Biedrības biedru pilnsapulcē.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Biedrības sekcijas nosaukums ir „Kroketa sekcija”, turpmāk tekstā – Sekcija.

1.2. Sekcija ir izveidota un darbojas kā organizatoriski patstāvīga Biedrības struktūrvienība saskaņā ar Biedrības Statūtiem un Sekcijas nolikumu, turpmāk tekstā – Nolikums.

2. Sekcijas kompetence

2.1. Sekcijas kompetencē ietilpst Sekcijas biedru interešu pārstāvība.

3. Sekcijas biedru uzņemšana, izslēgšana, pienākumi un tiesības

3.1. Par Sekcijas biedru var kļūt jebkurš Biedrības biedrs.

3.2. Lai kļūtu par Sekcijas biedru, Sekcijas biedra kandidātam, turpmāk tekstā – Kandidāts, ir jāiesniedz Sekcijas Valdei, turpmāk tekstā – Valde, noteiktas formas rakstisku iesniegumu. Iesniegumu izskata un lēmumu par Sekcijas biedra uzņemšanu Sekcijā pieņem Valde. Valdei Kandidāta iesniegums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža. Uz Valdes sēdi, kurā izskata Kandidāta iesniegumu, ir jāuzaicina pats Kandidāts un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Kandidāta neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo Kandidātam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. 

3.3. Valdes noraidoša lēmuma gadījumā Kandidāts viena mēnešu laikā no Valdes lēmuma saņemšanas var to rakstveidā pārsūdzēt Sekcijas biedru kopsapulcei, kurai šī pārsūdzība ir jāizskata trīs mēnešu laikā no pārsūdzības saņemšanas. Ja arī Kopsapulce noraida Kandidāta lūgumu, Kandidāts var iesniegt atkārtotu pieteikumu Valdei ne ātrāk kā pēc divpadsmit mēnešiem no Kopsapulces lēmuma pieņemšanas dienas. 

3.4. Kandidāts iegūst Sekcijas biedra statusu pēc Valdes lēmuma pieņemšanas par uzņemšanu Sekcijā. Sekcijas biedrs var jebkurā laikā izstāties no Sekcijas rakstveidā paziņojot par to Valdei. 

3.5. Sekcijas biedru var izslēgt no Sekcijas ar Valdes lēmumu, ja:

3.5.1. Sekcijas biedrs nepilda Kopsapulces un Valdes lēmumus, vai Biedrības Kopsapulces un Biedrības Valdes lēmumus, kas attiecas uz Sekcijas darbību;

3.5.2. Sekcijas biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

3.5.3. Sekcijas biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajā Nolikumā vai Biedrības Statūtos noteikto.

3.5.4. Biedrs ir rīkojies pretēji labiem tikumiem vai nodarījis būtisku kaitējumu Sekcijai.

3.6. Jautājumu par Sekcijas biedra izslēgšanu Valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo Sekcijas biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā Sekcijas biedra neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par Sekcijas biedra izslēgšanu no Sekcijas un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam Sekcijas biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Sekcijas biedram Valdes lēmumu attiecībā uz Sekcijas biedra izslēgšanu no Sekcijas ir tiesības pieprasīt pārskatīt Kopsapulcē, sasaucot Kopsapulci Nolikuma 4.4.punktā noteiktajā kārtībā. Valdes lēmums par Sekcijas biedra izslēgšanu no Sekcijas uzskatāms par atceltu, ja par to ir nobalsojušas vismaz divas trešdaļas (2/3) no Kopsapulcē klātesošiem Sekcijas biedriem. 

3.7. Sekcijas biedram savas kompetences ietvaros ir tiesības:

3.7.1. piedalīties Sekcijas pārvaldē;

3.7.2. iepazīties ar Sekcijas pārvaldes institūciju saistošajiem lēmumiem un sēžu protokoliem, pieprasīt un saņemt informāciju par Sekcijas darbību;

3.7.3. piedalīties Sekcijas pārvaldes institūciju vēlēšanās, kā arī tikt ievēlētam tajās saskaņā ar Nolikumu;

3.7.4. iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus Sekcijas pārvaldes institūcijām, kurām šie jautājumi ir jāizskata;

3.7.5. personiski piedalīties jautājumu apspriešanā, kas skar viņa darbību vai intereses;

3.7.6. saņemt un iepazīties ar visiem tirgus pētījumiem, aptaujām un citu informāciju, ko pasūtījusi un saņēmusi Sekcija savas darbības ietvaros. 

3.8. Biedram ir pienākums:

3.8.1. piedalīties Sekcijas darbā, veicināt Sekcijas kompetencē esošo jomu attīstību un piedalīties Sekcijas aktivitātēs;

3.8.2. ievērot Nolikumu, Biedrības Statūtus un pildīt Sekcijas pārvaldes institūciju lēmumus un Biedrības pārvaldes institūciju lēmumus, kas attiecas uz Sekcijas darbību;

3.8.3. popularizēt Sekcijas mērķus, aizstāvēt tās labo slavu;

3.8.4. apmeklēt Kopsapulces;

3.8.5. saglabāt konfidencialitāti jautājumos, kur var tikt nodarīts kaitējums Sekcijas vai Biedrības interesēm.

4. Pārvaldes modelis

4.1. Sekcijas pārvaldes institūcijas ir Kopsapulce un Valde.

 KOPSAPULCE

4.2. Augstākā Sekcijas lēmējinstitūcija ir Kopsapulce, ko sasauc Valde ne retāk kā vienu (1) reizi gadā. 

4.3. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse (1/2) Sekcijas biedru. Ja izrādās, ka Kopsapulce nav lemttiesīga, nekavējoties tiek izsludināta atkārtota Kopsapulce ar to pašu dienas kārtību, kas ir lemttiesīga pie jebkura klātesošo Sekcijas biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi (2) Sekcijas biedri. Kopsapulces sasaukšanas laiku, vietu un darba kārtību Sekcijas biedriem ne vēlāk kā četrpadsmit (14) dienas pirms Kopsapulces paziņo Valdes priekšsēdētājs. 

4.4. Valde sasauc ārkārtas Kopsapulci, ja to pieprasa ne mazāk kā viena desmitā (1/10) daļa Sekcijas biedru, izņemot Nolikuma 3.6. punktā minēto gadījumu, kad Kopsapulces sasaukšanu var pieprasīt jebkurš Sekcijas biedrs. 

4.5. Kopsapulces lēmums uzskatāms par pieņemtu ar klātesošo Kopsapulces Sekcijas biedru vienkāršo balsu vairākumu, izņemot Nolikuma 3.6. un 6.1.punktā minētajos gadījumos. 

4.6. Kopsapulce:

4.6.1. lemj jautājumus par Sekcijas simbolikas apstiprināšanu vai izmainīšanu;

4.6.2. lemj jautājumus par Nolikuma grozījumu priekšlikumiem, kas tiek iesniegti apstiprināšanai Biedrības Valdē;  

 4.6.3. ievēl Valdi, kā arī lemj jautājumus par Valdes locekļa atcelšanu;

4.6.4. ir tiesīga atcelt Valdes lēmumus, rīkojumus un citus aktus;

4.6.5. izskata Valdes atskaites un ziņojumus;

4.6.6. izsaka priekšlikumu Biedrības Kopsapulcei par Sekcijas darbības izbeigšanu vai turpināšanu.

 VALDE

4.7. Kopsapulču starplaikā Sekcijas pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija ir Valde. Tā sastāv no 3 locekļiem, kurus ievēl Kopsapulce.

4.8. Valdes locekļi no sava vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju, kurš organizē Valdes darbu. 

4.9. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Sekciju saskaņā ar Biedrības Valdes izdotu pilnvaru un pilnvarojumā norādītajā apjomā. 

4.10. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības. 

4.11. Valdes locekļu kandidātus izvirza Sekcijas biedri. Valdes locekļi tiek ievēlēti ar vienkāršu balsu vairākumu. Valdes locekļus ievēl uz diviem (2) gadiem, ar tiesībām tikt pārvēlētiem. Sākot no 2014. gadā veiktajām pirmajām Biedrības Valdes vēlēšanām, Biedrības valdē kā valdes locekļi darbojas Sekcijas valdes priekšsēdētājs un viņa vietnieki. 

4.12. Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs pēc vajadzības, par to paziņojot Valdes locekļiem 7 (septiņas) dienas iepriekš, bet ne retāk kā vienu (1) reizi sešos (6) mēnešos. 

4.13. Valde:

4.13.1. lemj par Sekcijas biedru uzņemšanu un izslēgšanu;

4.13.2. izlemj kārtējos ar Sekcijas darbību saistītos jautājumus, sagatavo Kopsapulcē izskatāmos jautājumus, organizē Kopsapulču lēmumu izpildi;

4.13.3. sastāda Sekcijas darbības plānus, nosakot Sekcijas darbības prioritātes, un pārskatus;

4.13.4. reizi gadā sniedz Kopsapulcei pārskatu par savu darbību. 

4.14. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk nekā puse (1/2) no Valdes locekļiem. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo Valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. 

4.15. Sekciju pārstāv Valdes priekšsēdētājs.

5. Sekcijas tiesības un pienākumi un attiecības ar Biedrību

5.1. Sekcijai ir tiesības pieņemt neatkarīgus lēmumus par Sekcijas kompetencē ietilpstošiem jautājumiem un organizēt Sekcijas darbību, kas nav pretrunā ar Biedrības Statūtiem.

5.2. Sekcija, pēc Biedrības Valdes pieprasījuma, sniedz Sekcijas darbības pārskatu vienu reizi kalendārā gadā.

5.3. Sekcijai ir tiesības izmantot Biedrības materiāltehniskos resursus, kā arī administratīvo dienestu savu mērķi sasniegšanai, ja tas ir saskaņots ar Biedrības Valdi.

6. Sekcijas darbības izbeigšanas kārtība

6.1. Jautājumu par Sekcijas darbības izbeigšanu izlemj Biedrības Kopsapulce, ja par to saņemts Kopsapulces priekšlikums. Priekšlikumu par Sekcijas darbības izbeigšanu pieņem Kopsapulce, par to nobalsojot ne mazāk kā divām trešdaļām (2/3) Kopsapulcē klātesošiem Sekcijas biedriem. Sekcijas darbības izbeigšanas vai reorganizācijas gadījumā Sekcijas arhīva dokumenti nododami Biedrībai.